Text/HTML

Text/HTML

Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze website.

Op de toegang tot en gebruik van website van DPD (Nederland) B.V. (hierna: DPD) welke toegankelijk is via widgets.dpd.nl (hierna: de Website) en de via de Website aangeboden applicaties (hierna: Applicaties) zijn de volgende voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing. Gebruik van de Website en de Applicaties betekent dat u deze voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

  • De op deze Website getoonde informatie wordt door DPD met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en dergelijke worden verstrekt zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie.

 

  • Deze Website, noch de sites of documenten waartoe via deze Website toegang kan worden verkregen, Applicaties en alle voormelde informatie en dergelijke, doen niet af aan de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zichzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor zijn doel geschikt is voordat hij er gebruik van maakt.

 

  • DPD, haar werknemers en hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

 

  • De Website kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door DPD gecorrigeerd zullen worden naar haar eigen inzicht. DPD behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. DPD sluit alle verantwoordelijkheden uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

 

  • Alle op deze Website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij DPD en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de Website. Het is de gebruiker van de Website niet toegestaan de inhoud van deze Website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DPD. Inhoud van de Website waarbij een of meer social sharing buttons door DPD zijn geplaatst alsmede Applicaties die voor commercieel gebruik zijn ontworpen, mag de gebruiker van deze Website voor marketingdoeleinden ten gunste van DPD doorsturen.Het gebruik van de Applicaties geschiedt op basis van een kosteloze, niet-exclusieve, niet overdraagbare, persoonlijke en herroepbare wereldwijde licentie.

 

  • Het gebruik van de Applicaties vindt geheel op eigen risico plaats. DPD behoudt zich het recht voor om Applicaties te updaten, te upgraden of uit te schakelen.

 

  • © 2014 DPD. Alle rechten voorbehouden.